J.P. Morgan Chase building

המתחם הוא בניין עצמאי שהושכר ל-J.P Morgan Chase בקומת הקרקע ולרופאים בקומות העליונות.

הרכישה של הבניין התקיימה במהלך משבר הכלכלי ב-2008.