Kea Islands יוון

פרויקט דגל שלנו לחידוש ושיקום חופי רחצה.

MBR , מקבוצת סטונגייט – התקינה באיי יוון מספר פרויקטים ייחודיים לטיפול במי שפכים שמקורם בבתי המלון והבתים בסביבה.

עד לביצוע הפרויקט כל השפכים הוזרמו לים , גרמו לזיהום קשה ולמעשה ומנעו רחצה חופשית.

המתקנים תוכננו על ידנו ולמעזה מוזערו אל תוך מכלים קטנים שאינם פוגעים בנוף, משתלבים בסביבה , אינם מפיצים ריחות ומאפשרים התקנה מהירה והפעלה פשוטה.

המתקנים עובדים בהצלחה רבה ומטהרים מי שפכים ברמה העומדת בתקנים חמורה ביותר – המאפשרת הזרמתם לים ולחקלאות.

יתר על כן – החופים בהם הותקנו המתקנים נחשבים לחופים בעלי תוו כחול (מים נקיים ברמה הגבוהה ביותר) ופעולתם מאפשרת חידוש ועידוד של התיירות.