water treatment

לפני כעשור , חיפשה חברת החשמל שטחים במרכז הארץ להקמת תחנות כוח אשר ימוקמו בעומק המדינה ולא בקוו הים.
הסיבה למהלך – השטחים היקרים על קו הים אינם זמינים לתחנות כוח ואין היגיון לבזבז אותם על הקמת תחנות כוח.

הבעיה:

תחנות כוח חייבות קירור במים ומיקום על קוו הים הוא אידאלי.

הרעיון שלנו והיזום:

שכנענו את חברת החשמל להקים תחנות כוח בגזר ובתבור , הרחק מקו המים של ישראל. 
הפתרון אשר הצענו לקירור הטורבינות – טיהור מי שפכים של מכוני טיהור קרובים וקירור הטורבינות בעזרת המים המטוהרים.
לאחר שאיתרנו שני מכוני טיהור שפכים שר קולטים שפכים – התענו לחברת החשמל לחתום עם מכוני הטיהור על הסכם לקבלת השפכים (בתשלום).

כעבור שלוש שנים – הקמנו עבור חברת החשמל  , בגזר ובתבור , שני מתקני טיהור שפכים בתוך תחנות הכוח. המתקנים קיבלו שפכים ממכוני הטיהור הסמוכים וטיהרו  אותם ומים המטוהרים שימשו לקירור הטורבינות.

כמו כן בכל מתקן הוקם מתקן איוד משוכלל החוסך באנרגיה לצורך איוד מי התהליך.
הפרויקט הנו פרויקט פורץ  דרך אשר אפשר פינוי שטחי ענק על קוו הים ואפשר בניית טורבינות הרחק מקוו הים וכל זאת בנוסף לטיהור שפכים.