E.G.S Environmental Green Soloution

חברת אי.ג'י.אס פתרונות סביבתיים ירוקים E.G.S Environmental Green Soloution פעלה באוקראינה, רוסיה, מזרח אירופה בשיווק טכנולוגיות איכות סביבה של הקבוצה.

כיום , קבוצת סטונגייט פועלת ישירות מול ממשלות (מודל B.T.G) בשיווק הטכנולוגיות של חברות הקבוצה.